BO-VEL Stiftet 26 juli 1968

Generalforsamling
 

Home
Vedtægter
Vejfest
Generalforsamling
Aktiviteter
Kontingent
Nyheder
Bestyrelsen
Formål

Her finder du indkaldelser og referater vedr. Generalforsamlinger i BO-VEL

 1. 2022-05-15 Referat af den ordinære generalforsamling 2022

 2. 2022-04-19 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

 3. 2021-10-29 Referat af den ordinære generalforsamling 2021

 4. 2021-10-14 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

 5. 2019-08-18 Referat af den ordinære generalforsamling i 2019

 6. 2018-06-06 Referat af den ordinære generalforsamling i 2018

 7. 2018-06-06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

 8. 2017-04-06 Referat af den ordinære generalforsamling 2017

 9. 2017-03-21 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 2017

 10. 2016-05-06 Referat af den ordinære Generalforsamling 2016

 11. 2016-03-30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

 12. 2015-08-18 Referat af den ordinære generalforsamling 2015

 13. 2015-04-12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

 14. 2014-10-22 Referat af den ordinære generalforsamling 2014

 15. 2013-06-06 Referat af den ordinære generalforsamling 2013

 16. 2012-05-31 Referat af den ordinære generalforsamling 2012

 17. 2011-09-20 Referat af den ordinære generalforsamling 2011

 18. 2010-04-29 Referat af den ordinære generalforsamling 2010

 19. 2009-04-02 Referat af den ordinære Ggneralforsamling 2009

 20. 2009-02-25 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009

 21. 2008-04-08 Referat af den ekstraordinær generalforsamling 2008

 22. 2008-02-07 Referat ordinær generalforsamling 2007

 23. 2008-01-15 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007

 24. 2007-05-24 Referat af den ordinær generalforsamling 2007

 25. 2007-04-24 Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2007

 26. 2007-04-24 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2007

 27. 2007-04-24 Referat af den ordinær generalforsamling 2006

 28. 2006-04-30 Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2006

 29. 2006-04-20 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2006

 30. 2006-03-14 Referat af den ordinære generalforsamling 2006


Referat af generalforsamling 2022 i grundejerforeningen BO-VEL

05.05.2022

Beslutningstagers af generalforsamlingen i grundejerforeningen Bo Vel den 5.5.2022 

Valg af dirigent: Jan foreslået og valgt 

Valg af referent: Michael foreslået og valgt 

Valg af stemmetællere: Klaus og Niels forslået og valgt 

Det blev konstateret at der var 20 berettigede stemmer til stede inklusive fuldmagter - hvilket er en stemme pr. parcel

 Bestyrelsens beretning: Pierre gennemgik årets beretning. Beretningen blev vedtaget.

 Regnskab for 2021 blev gennemgået af Karin.  Regnskabet blev godkendt.

 Budget for 2022 blev gennemgået og budgettet godkendt.

Indkomne forslag: der er kommet et forslag fra Annette og legepladsudvalget på baggrund af et tilbud på ca. 86.000 kr. til nye legeredskaber - overvejende til de mindre børn. Forslaget trækkes tilbage af forslagsstilleren, idet man vælger at benytte bestyrelsens kompetence til at bevilge op til 50.000 kr. pr år.

Der stilles et alternativt forslag omkring beløbsramme for investeringer i legepladsen af Kasper. Kasper trækker sit forslag og opfordres til at deltage i legepladsudvalget og søge indflydelse her.

Der er kommet forslag om opstilling af hjertestarter ved skuret på legepladsen. Det aftales at det undersøges om der kan søges fondsmidler som hjælp til investeringen – eventuelt fra Tryg-fonden. Det aftales at Lisbeth arbejder videre med sagen, som forelægges bestyrelsen senere.

Der er kommet forslag om reparation af hegn op imod parcellerne omkring legepladsen. Klaus undersøger økonomien omkring reparation og tager den videre dialog med legepladsudvalget.

Der er kommet forslag om begrænsning af støj ændres fra kl. 21 til kl . 19. Forslaget trækkes tilbage og parkeres i legepladsudvalget.

Fastsættelse af kontingent:  det besluttes efter bestyrelsens indstilling af fortsætte kontingentet uændret på 700 kr. årligt pr. parcel.

Valg af bestyrelse:

 • Henrik og Pierre genvalgt

 • Suppleanter: Torben og John genvalgt

 • Revisor: Jens genvalgt

 • Revisorsuppleant: Michael genvalgt

 Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden kl. 20.20.


Opslag dato 19. April 2022:

Ordinær generalforsamling 2022 i grundejerforeningen BO-VEL

Torsdag d. 5.maj 2022 kl. 19.00 i Byhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

a. Nye tiltag på legepladsen (se vedhæftede bilag)

5. Fastsættelse af kontingent

6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:

Henrik Mellerup

Pierre Schwartz

Suppleant John Winther Christensen

Suppleant Torben Johansen

7. Valg af revisor og suppleant.

Revisor Jens Halberg Rasmussen, genopstiller

Suppleant Michael Mortensen

8. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 28. april 2022

Vedlagt er det reviderede regnskab/budget 2021, samt budgetforslag 2022

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på

e-mail karin@bo-vel.dk eller telefon 4029 7552.

På bestyrelsens vegne

pierre@bo-vel.dk

Pierre Schwartz

Bovelgårdsvej 34

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 40401215

Omdelt/mail sendt 19. april 2022


Referat af generalforsamling 2021 i grundejerforeningen BO-VEL

14.10.2021

 

  

1.   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Jan Søndergaard blev valgt som dirigent og Uffe Petersen som referent. Pernille Møller og Klaus Lønnee blev valgt som stemmetællere. Alle valgt uden modkandidater.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til bestyrelsen.

 

2.   Bestyrelsens beretning

Formanden indledte med at redegøre for aflysningen af generalforsamlingen for 2020, som skyldtes Covid-19. Herefter fortalte formanden om det nye fortov, som er etableret i september 2021 og har forskønnet området.

Beretningen blev godkendt med applaus. Et spørgsmål om kloakrør blev henvist til eventuelt.

 

3.   Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

Kassereren fremlagde regnskaberne for 2019 og 2020, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde desuden budgettet for det kommende år. Budgettet blev godkendt uden ændringer.

 

4.   Indkommende forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

5.   Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket generalforsamlingen godkendte

 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:

Karin Dall

Ronny Knudsen

Annette Skaarup Mortensen

Suppleant: John Winther Christensen

Suppleant: Torben Johansen

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

 

7.   Valg af revisor og suppleant

Revisor Jens Halberg Rasmussen, genopstiller

Suppleant: Michael Mortensen

Begge blev genvalgt uden modkandidater

 

8.   Evt.

Generalforsamlingen drøftede kloakrør, da flere medlemmer havde haft problemer med rødder i kloakrørene inde på egen grund. Dette skal de enkelte grundejere selv vedligeholde, og da kloakkerne er mere end 50 år gamle og dermed udtjente, er det en god ide at få et kloakfirma til at efterse rørene.

Derefter drøftedes støj fra legepladsen. Bestyrelsen kan ikke bortvise støjende børn, så generalforsamlingen opfordrede beboere omkring legepladsen og forældre til børn, der bruger legepladsen til at sætte sig sammen og blive enige om en løsning.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

For referatet                             Som dirigent

Uffe Petersen                           Jan Søndergaard

Gershøjgårdsvej 11                            Bovelgårdsvej 25


Opslag dato 30. september 2021:

Ordinær generalforsamling 2021 i grundejerforeningen BO-VEL

Torsdag d. 14.oktober 2021 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er:

Karin Dall

Ronny Knudsen

Annette Skaarup Mortensen

Suppleant John Winther Christensen

Suppleant Torben Johansen

7. Valg af revisor og suppleant.

Revisor Jens Halberg Rasmussen, genopstiller

Suppleant Michael Mortensen

8. Evt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 7. oktober 2021

Vedlagt er det reviderede regnskab/budget 2020, samt budgetforslag 2021

 

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på

e-mail karin@bo-vel.dk eller telefon 4029 7552.

 

På bestyrelsens vegne

pierre@bo-vel.dk

Pierre Schwartz

Bovelgårdsvej 34

4070 Kirke Hyllinge

Mobil 40401215

 


Generalforsamling 2020

Bo-vel’s bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 periode været sat på standby og generalforsamlingen, vejfest og andre fælles arrangement er endnu ikke blevet afviklet, men blev udsat til bedre tider. Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

Bestyrelsen har derfor truffet flg. beslutning:

I Bo-vel vil vi tidligst kunne afvikle den udsatte generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jvf. vedtægterne.

 

Kontingent 2020:

Da vores forening har faste udgifter til vedligehold har vi besluttet at kontingent for år 2020 vil blive 700.- kr som tidligere år.

Kontingent skal indbetales til Danske Bank reg.nr. 9570 konto 6292666 senest 5. november 2020

 

På Bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz


Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen 24.4.2019 kl. 19.00.

Ad 1: valg af dirigent. Trolle blev valgt som dirigent, Michael som referent. Stemmetællere ville kun blive valgt ved behov.

Ad 2: Bestyrelsens beretning. Pierre fortalt om året, der var gået: Torben fort-sætter med græsslåning og snerydning. Legepladsen er fin – ej behov for inve-steringer aktuelt. Der er etableret ny vejbelægning i hele udstykningen. Pro-blemet med fortovene eksisterer stadig – skal der gøres noget ved det, kræver det at den enkelte grundejer foranstalter og betaler for at hækkene ikke kom-mer ud over fortovene. Jubilæumsfesten i 2018 var en succes og der var gode tilbagemeldinger på arrangementet. Teltholderforeningen er stoppet og har do-neret teltet til grundejerforeningen. Beretningen blev godkendt med applaus.

Ad 3: Regnskab og budget gennemgået – og begge blev godkendt på general-forsamlingen.

Ad 4: Indkomne forslag. Der var ikke fremsendt nogle forslag.

Ad 5: Kontingentet er reduceret til 700 kr. årligt pr. parcel. Bestyrelsen ønsker en likvid beholdning på omkring 100.000 kr. til at kunne imødegå presserende reparationer eller investeringer – men ønsker ikke en større kassebeholdning end dette.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter: Karin gen-valgt. Maj-Britt ønsker ikke genvalg – i stedet er Ronny valgt. Annette er gen-valgt. John er genvalgt som bestyrelsessuppleant. Torben er nyvalgt som be-styrelsessuppleant.

Ad 7: Jens Henrik genvalgt som revisor og Michael som revisorsuppleant.

Ad 8: Orientering om mulighederne for etablering af fibernet. Jan og Torben deltager i et udvalg, der søger opklaring omkring mulighederne.

Ref. Michael Mortensen


Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen 3.5.2018 kl. 19.00.

Ad 1)   Trolle Mikkelsen blev valgt til dirigent.

          Michael Mortensen blev valgt til referent

          Stemmetællere blev Børge og Bjarne

 

        Ad 2)    Pierre gennemgik formandens beretning.  Denne blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.  

 

        Ad 3)    Regnskabet blev gennemgået af Karin og godkendt af generalforsamlingen. Budget for 2018 – herunder en større post til at markere foreningens 50 års jubilæum - blev godkendt af generalforsamlingen. Foreningens aktiver skønnes at være af en passende størrelse hvorfor der ikke umiddelbart er anledning til ændring af kontingentet.

 

        Ad 4)    Indkomne forslag: Der er indkommet forslag (fra Kylle og Thorbjørn) om afholdelse af en vejfest i 2018. Bestyrelsen vil gerne afholde en reception i anledning af 50 års-jubilæet – og det foreslås at vejfesten afholdes samme aften. Dette er godkendt af generalforsamlingen. Det aftales at arrangementet afholdes fredag den 7. september 2018 – startende med receptionen kl. 17.00.

 

        Ad 5)    Kontingentet foreslås uændret til 900 kr. pr. parcel – hvilket generalforsamlingen godkendte.

 

        Ad 6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

             Pierre Schwartz genvalgt

             Henrik Mellerup genvalgt

             John Winther Christensen genvalgt som bestyrelsessuppleant

             Jens Andersen er fraflyttet, hvorefter Ronni Knudsen er valgt som bestyrelsessuppleant.

 

        Ad 7)    Valg af revisor og revisorsuppleant:

             Jens Halberg Rasmussen genvalgt

             Michael Skaarup Mortensen genvalgt

 

        Ad 8)    Indkomne forslag. Diverse forhold drøftet – men der er ikke vedtaget noget under dette punkt.

 

        Herefter var grundejerforeningen vært ved et lækkert traktement :-)

 

        Ref. Michael Mortensen                   


 

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen i BO-VEL Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, på valg er:

            Pierre Schwartz - bestyrelsesmedlem

          Henrik Mellerup– bestyrelsesmedlem

          John Winther Christensen – bestyrelsessuppleant

            Jens Andersen – bestyrelsessuppleant (genopstiller ikke)

7. Valg af revisor og revisor suppleant

            Jens Halberg Rasmussen – Revisor

            Michael Skaarup Mortensen - Supplant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 26. april 2018.

Vedlagt er det reviderede regnskab 2017, samt budgetforslag 2018

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement. Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på email annette@bo-vel.dk

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz O

Omdelt dato 17. april 2018                                                                


 

Beslutningsreferat af generalforsamlingen i grundejerforeningen BO-VEL 6. april 2017.

Ad punkt 1, valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Jens Tryl blev valgt til dirigent, undertegnede til referent og stemmetællere blev John og Niels.

Ad punkt 2, bestyrelsens beretning: Formanden orienterede om hvad der var sket i grundejerforeningen i løbet af året. Beretningen godkendt.

Ad punkt 3 Regnskab og budget: Karin gennemgik regnskab og budget og spørgsmål blev besvaret. Regnskab og budget blev godkendt.

Ad punkt 4, indkomne forslag: der er stillet forslag om at John regulerer be-standen af råger, krager og skader – som kan være dybt generende. Forslaget blev vedtaget, hvorefter bestyrelsen sender en indstilling herom til Lejre Kom-mune. Der var 17 stemmeberettigede parceller til stede. For forslaget stemte 17 parceller, imod stemte 0 parceller.

Forslag om forbud mod permanent parkering og oplagringsplads på græsarea-lerne foran parcellerne. Det er henholdsvis Lejre kommune og politiet, der be-stemmer over græsrabatterne og eventuelt parkering på vejen – men der var enighed om at henstille til at man ikke permanent parkerer egne biler, både og andet materiel på græsarealerne og foran parcellerne.

Ad punkt 5, fastsættelse af kontingent: bestyrelsen indstillede at kontingentet fremadrettet fastsættes til 900 kr. pr. parcel, hvilket blev vedtaget.

Ad punkt 6, valg af bestyrelsesmedlemmer: alle blev genvalgt:

    Bestyrelsesmedlemmer: Karin Dall

    Maj-Britt Mikkelsen

    Annette Skaarup Mortensen

    John Winther Christensen

    Jens Andersen

Ad punkt 7, valg af revisor og revisorsuppleant: alle genvalgt:

    Revisor: Jens Henrik Halberg Rasmussen

    Revisorsuppleant: Michael Skaarup Mortensen

Ad punkt 8, eventuelt. Drøftelse af fortove og vedligeholdelse. Der kunne ikke vedtages noget under dette punkt.

   

Derefter afsluttedes generalforsamlingen – og vi fortsatte under særdeles hyg-gelige omstændigheder med lækker buffet.

Ref. Michael Skaarup Mortensen

 


Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

BO-VEL

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, på valg er:

              Karin Jensen - bestyrelsesmedlem

              Maj-Britt Mikkelsen – bestyrelsesmedlem

              Annette Skaarup Mortensen – bestyrelsesmedlem

John Winther Christensen – bestyrelsessuppleant

             Jens Andersen – bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant

            Jens Henrik Halberg Rasmussen – Revisor

            Michael Skaarup Mortensen - Supplant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 30. marts 2017.

Vedlagt er det reviderede regnskab 2016, samt budgetforslag 2017

 

 

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer via

e-mail til maj-britt@bo-vel.dk eller på telefon 20257596

 

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz

Omdelt dato 21. marts 2017

 


 

Dato 2016.05.06

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 14 April 2016

 

Beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen Bo-vel 14.4.2016

 

Ad punkt 1: Jens Andersen blev valgt til dirigent, Michael Mortensen til referent.

 

Ad punkt 2: Formanden fremlagde sin beretning – og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad punkt 3: Regnskab for 2015 og budget for 2016 frem fremlagt af kassereren – og generalforsamlingen godkendte dette.

 

Ad punkt 4: Flishugning: Arbejdet blev i sin tid indstillet fordi det alene var bestyrelsen, som forestod opgaven. Såfremt grundejerne ønsker dette, henvises til Stig Grubb Jarlsø.

 

Ad punkt 4: Permanent bilparkering i rabatter: Græsrabatter sorterer nu under kommunen, Park & Vej. Eventuel henvendelse bedes rettet hertil.

 

Ad punkt 4: Kollektiv sikring af rabat: Se ovenstående. Man kan eventuelt anvende en app: Tip kommunen, som kan downloades fra appstore og lignende steder.

 

Ad punkt 4: Hundelorte: Vi opfordrer hundeejere til at bruge pose og samle efterladenskaber op. Ses folk, der lufter hunde uden at medbringe en pose, så sig det til dem. Det samme gælder katte. Flere i grundejerforeningen har valgt ikke at have kat og ønsker ikke at samle efterladenskaber, hårbolde og kattehår op fra havemøbler. Hold dem venligst på egen matrikel.

 

Ad punkt 5: Kontingentet blev fastsat til 500 kr. pr. parcel, hvilket generalforsamlingen godkendte.

 

Ad punkt 6: Pierre Schwartz blev genvalgt. Viste Vegge genopstillede ikke – i stedet blev Henrik Mellerup valgt. John Winther og Jens Andersen blev begge genvalgte som bestyrelsessuppleanter.

 

Ad punkt 7: Jens Andersen og John Winther blev genvalgt.

 

Ad punkt 8: Forskellige forhold blev drøftet – men intet i sagens natur besluttet.

 

 

Derefter sluttede alle med et lækkert traktement fra Gershøj Kro :o)

 

Ref. Michael 15.4.2016

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, på valg er:

            Pierre Schwartz - bestyrelsesmedlem

            Visti Vegge – bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke)

            John Winther Christensen – bestyrelsessuppleant

            Jens Andersen – bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 7. april 2016.

Vedlagt er det reviderede regnskab 2015, samt budgetforslag 2016

 

 

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på

email maj-britt@bo-vel.dk eller telefon 20257596

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz

 

Omdelt dato 30. marts 2016                                        

 


Dato 2015.08.18

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 30. April 2015

 

Tryk på billedet for stor kopi

 

Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL.den 30/4-2015

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

BO-VEL

Torsdag d. 30. april 2015 kl. 19.00 i Byhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det nye år

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, på valg er:

                                Karin Dall - bestyrelsesmedlem

                                Annette Skaarup Mortensen - bestyrelsesmedlem

                                Maj-Britt Mikkelsen – bestyrelsesmedlem

                                John Winther Christensen – bestyrelsessuppleant

                                Jens Andersen – bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 23. april 2015.

Vedlagt er det reviderede regnskab 2014, samt budgetforslag 2015

  

OBS! Efter generalforsamlingen vil der være et traktement med smørrebrød.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på

email maj-britt@bo-vel.dk eller telefon 20257596

 

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz

Omdelt dato 12. april 2015


Dato 2014.10.22

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 22.Maj 2014

Tryk på billedet for stor kopi

 

Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL.den22/5-2014
 

Pkt.1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Jens Andersen blev valgt som dirigent
Bjarne Dalsgaard blev valgt som referent
Kirsten og Kirsten blev valgt som stemmetæller.
 
Pkt. 2.  Bestyrelsens beretning.
Pierre fortalte om møde med kommunen og takkede Karin Dahl for  det
store arbejde ved legepladsen.
Årsberetningen vedlægges dette referat.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
Pkt. 3. Regnskab og budget.
Regnskab for 2013 blev godkendt
Budget for 2014 blev ligeledes godkendt.
 
Pkt. 4. Indkomne forslag.
Ingen forslag; men bestyrelsen fortalte om overvejelser i forbindelse med
foreningens Jubilæum.
 
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.
Pga. den gode økonomi foreslår Bestyrelsen at vi igen i år ikke opkræver
kontingent. -- forslaget blev enstemmigt godkendt.
 
Pkt. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valgt blev: Pierre Schwart      bestyrelse
                    Karin Dahl                      -
                    Annette Skaarup          -
                    Maj-Britt Mikkelsen     -
                    Visti Vegge                     -
                    John Winter           suppleant
                    Jens Andersen              -
 
Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Jens Rasmussen.  Suppleant: John Winter.


Pkt. 8. Eventuelt.
--Livlig debat om de sædvanlige emner som hundelort, rabatter, indkørsler,
hegn, parkering, campingvogne, trailere og andet på rabatter, endte med
at generalforsamlingen bad bestyrelsen, så hurtigt som muligt, undersøger
ejerforhold, deklarationer samt lovgivning på dette område.
 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 19.48
 
Bjarne Dalsgaard
referent


Dato 2013.06.06

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 18. April 2013

Tryk på billedet for stor kopi

 

 

Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 18-4-2013.
 
Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Dirigent: Jens tryl
Referent: Bjarne
Stemmetæller: Kirsten & Mikael
 
Pkt 2. Bestyrelsens beretning.
Efter en velkomst til de nye medlemmer refererede formanden om møde med kommunen
vedrørende legeplads, indkørsler, fortove, stophaner og rabatter.
Bestyrelsens beretning blev - efter en del debat vedr. legeplads - godkendt.
 
Pkt 3. Regnskab og budget.
Regnskab for 2012 - godkendt.
Budget for 2013 - godkendt.
 
Pkt 4. Indkomne forslag.
Forslag vedrørende renovering af legeplads blev drøftet, og efter en livlig debat om den "gamle legeplads",
der blev udført af arbejdere fra fremmede himmelstrøg og entreprenører, der for længst er gået fallit, enedes
man om at sende bestyrelsens forslag til afstemning.
Konklusionen blev - efter en livlig debat - at Mikael straks nedtager de ulovlige, defekte og rådne effekter.
Bjarne indhenter priser på legepladsinventar fra annerkendt og godkendt firma, hvorefter bestyrelsen
indkøber og opstiller legeredskaber for en pris af max. 50.000,- kr. inkl. moms.
Bestyrelsens forslag om indkøb af græsslåmaskine godkendes.
Der afholdes ingen vejfest i år.
 
Pkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at foreningen ikke opkræver kontingent for år 2013 - dette blev godkendt med vild
jubel og håndklap.
 
Pkt 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen besætter som følger:
Bestyrelsesmedlemmer: Pierre Schwartz
                                             Karin Dall
                                             Annette Skaarup Mortensen
                                             Majbritt Mikkelsen
                                             Visti Vegge
Bestyrelsessuppleanter:  Lene Bastholm
                                             Jens Andersen
 
Pkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor:                              Jens Rasmussen
Revisorsuppleant:             John Christensen
 
Pkt 8. Evt.
Der var enighed om at de "ulovlige" parkeringer på vejbaner og græsrabatter er til stor gene for de andre
grundejere, ligesom problemer med hundelorte, støj og deponering af forskellige effekter, så som campingvogne,
trailere, brænde og firmabiler blev drøftet.
Man enedes om at generalforsamlingen henstiller alle grundejere til at overholde deklarationer og love.
 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 20.40
 
Bjarne Dalsgaard.
referent

Indkaldelse til den ordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL

 

Torsdag d. 18. april 2013 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse, budget for det kommende år

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

    Lene Bastholm - bestyrelsesmedlem

    Karin Dall - bestyrelsesmedlem

    Annette Skaarup Mortensen – bestyrelsesmedlem

    Majbritt Mikkelsen – bestyrelsessuppleanter

    Jens Andersen  – bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Evt.

Nye indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag 4. april 2012. Vedlagt er det reviderede regnskab 2012 samt budgetforslag 2013

 

OBS!      Efter generalforsamlingen vil der være et traktement.

Til spisning er tilmelding nødvendig, tilmeld jer på email

maj-britt@bo-vel.dk eller telefon 20257596

 

På bestyrelsens vegne

Pierre Schwartz

 

Omdelt dato 20. marts 2013

 


Dato 2012.05.31

 

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 12. April 2012

Tryk på billedet for stor kopi


Dato 2011.09.20

 

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 28. April 2011

Tryk på billedet for stor kopi


Dato 2010.04.29

 

Referat generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL den 25 marts 2010

Tryk på billedet for stor kopi

 


Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL Torsdag d. 25. marts 2010 kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab for det forgangne år til godkendelse

4. Indkommende forslag

a)Nye medlemmer til legepladsudvalget

b)Færdiggørelse af skuret

c) 

5. Fastsættelse af kontigent

6. Valg til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

 Pierre Schwartz - bestyrelsesmedlem

 Visti Vegge – bestyrelsesmedlem

 Majbritt Mikkelsen – bestyrelsessuppleanter

 Michael Mortensen – bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Evt.

 

 

Formandens/Bestyrelsens berretning 2009

 

Forholdsvist roligt år kun afbrudt af enkelte forstyrrelser

Vejfest 2009 afhold sidst i August med stor succes, tak til festudvalget

Festudvalget kan selv uddybe deres success senere under eventuelt

 

Legpladsen har også fået nye forbedringer, det kan udvalget selv fortælle mere om senere. Vi mangler stadig en smule færdiggørelse af skuret på legepladsen, det vender vi også tilbage til senere.

 

Opslag om at man kun benytter motoriseredehaveredskaber påhverdage kl. 9:00 - 19:30 og lør-, søn- og helligdage kl. 10-14, har man taget til sig, og jeg fornemmer, at det bliver overholdt på et sådan niveau, at der ikke er indkommet klager i den forløbne periode. Jeg vil opfordre til at man opretholder denne henstilling om motoriseredehaveredskaber.

 

Ligeledes har der ikke været kalger som sidst over misligholdte rabatter, på nær en enkelt, som har valgt at nedlægge hullet-beton som understøttelse i rabatten

Og det kan vi jo diskuterre her på generalforsamlingen, om det er en god idee under eventuelt.

 

Der har være anmeldt en enkelt brand og et forsøg brandstiftelse, det sidste som vist var mere drenge streger end egentlig hærværk. Men antændelse af material og anden afbrænding i haver og i udstykningen arealer er ikke tilladt og jeg vil opfordre til at man lader være med dette. Mange beboer ligger inde med større brænde partier i haver og antændes disse kan det få alvorlige konsekvenser. Vær opmærksom på på haveaffaldsafbrændinger og i bør opfordre til, at de bliver slukket, være også opmærksom på egen tømning af rester fra grille og pejse. (som min egen nabo måtte erfare da hans skur nedbrændte).

 

Der har desværre også være et enkelt tilfælde af grafitti i nærheden af legepladsen. Det er ikke set i den grad før (udover ungernes gademalerier med kridt). Det er noget være svineri, hvis jeg må sige det selv, så vær opmærksom, når i går rundt i området. Det er dog et enkelt tilfælde, så lad os håbe det er ophørt.

 

Et enkelt tyveri er anmeldt til politiet. Og det hører heldigvis til sjælendthederne at det sker hos os. Anette tog efterfølgende initiativ til a indkalde til et fælles møde i Byhuset om Nabohjælp, godt initativ. Jeg håber at alle er med på ideen og har opsat de omdelte Nabohjælp mærkater. Jeg vil igen opfordre alle til at holde øje med ”mistænkelig” adfærd hos jeres naboer så vi kan få bremset sådanne hændelser hurtigt ved tilkald af politi.

 

Tak

 


Dato 2009.04.02

Referat af den Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Referat af BO-VEL’s Ordinære Generalforsamling Onsdag den 11. Marts 2009.

 

1.Dirigent: Jens Andersen, Referent: Karin Dall, Stemmetællere: Michael og Kristin

2.Bestyrelsens beretning: Ingen bemærkninger

3.Regnskabet 2008 godkendt

4.Indkomne forslag:

a. Fornyelser på legepladsen godkendt med 14 stemmer for, 5 imod

b.Enighed om at henstille til at vise hensyn i forbindelse med motoriseret havearbejde

c. Kontingent 2009 blev 1000,-, 11 stemte for ud af 18 stemmeberettigede

5.Valg af bestyrelse

a. Christina Gørlyk

b.Lene Bastholm

c. Annette Skårup

6.Valg af bestyrelses suppleanter

a. Michael Mortensen

b.Majbritt Mikkelsen

7.Valg af revisor

a. Knud Christensen

8.Eventuelt

a. Henstilling om nedsættelse af fart på vores veje

b. Opfordring til at rabatterne holdes i pæn stand

c. Der parkeres stadig og der opbevares ting på vores rabatter

d. Send mails til bestyrelsen om praktiske ting, f.eks. maling af tag og andre projekter, så bliver de lagt ud på hjemmesiden, så kan flere evt. slå sig sammen.

e. Sommerfest 2009 blev diskuteret

f. Forespørgsel om gadelys i ”knækket” på Bovelgårdsvej.

 

Godkendelse af referat

Underskrift og dato

Dirigent Jens Andersen

 

 

Indscannet referat med underskrift

 


Dato 2009.02.25

 

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

BO-VEL

Onsdag d. 11. Marts kl. 19.00 i Byhuset

Dagsorden

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.Bestyrelsens beretning

3.Foreningens regnskab 2008, budget 2009

4.Indkommende forslag

a) Fornyelser på legepladsen

5.Valg til bestyrelse Der er 3 på valg i år (ulige år)

a. Christina Gørlyk, kasserer

b. Lene Bastholm

c. Annette Skårup

6.Valg af bestyrelsessuppleanter

a. Michael Mortensen

b. Ny

7.Valg af revisor

 

8.Evt.

 

Vedhæftet denne indkaldelse er foreningens regnskab for 2008, samt et indkommen forslag vedr. lejepladsen.

 

Gershøj d. 10/2 - 2009

Til Grundejerforeningen BO-VEL

Vi søger om midler til vedligeholdelse og fornyelser på vores legeplads.

 

Produkt:MålgruppePris

 

Kravlereb til jordhøjen (målgruppe 4 - 12 år)450,-

Bænk m/ ryglæn (målgruppe forældrene m.f.) 650,-

Svævebane 20 m. (målgruppefra 5 år)37.998,-

Repos + rampe (målgruppe fra 5 år)7.498,-

I alt46.796,-

 

 

Alle priser er inklusiv montering og levering, samt moms.

På generalforsamlingen fortæller vi lidt omkring de tænkte fornyelser.

 

Med venlig hilsen

Legepladsudvalget

Tine Harboe og Christina Gørlyk

 


Dato 2008-04-08

 

Referat ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL 2008-03-10

i byhuset Gershøj

 

Dato 2008-04-08

 

Fremmødte 22 medlemmer + 5 fuldmagter

Stemmetæller Michael Mortensen og Tina Harboe

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af kasser

 3. Valg af suppleant

 4. Fremlæggelse af projekt om nyt skur på legeplads

 5. Fremlæggelse af nye vedtægter til afstemning

 

1. Søren Frederiksen valgt, ingen stemte imod

Dirigenten gjorde opmærksom på at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed var beslutningsdygtig

2. Viste Vegge valgt som foreløbig kasser, ingen stemte imod

3. Michael Mortensen valg som suppleant, ingen stemte imod

4. Visti Vegge præsenterede pan om nyt skur ved legepladsen til opbevaring af græsslåningsmaskine, teltet og andet vedr. BO-VEL. Visti Vegge etabler selv skurret. Pris for projektet max 20.000 inkl. indlægning af strøm. Ingen stemte imod

5. Nye vedtægter blev fremlagt af bestyrelsen. Der blev gjort opmærksom på at der i §8 stk. 4 var en fejl, så dette afsnit blev helt fjernet (stk 4. Generalforsamlingen kan ikke råde over flere midler end kassebeholdningen med mindre det er vedtaget efter §8 stk. 5). Samt en enkelt stavefejl i §3 (tilføjelse af ”at” foran Lejre kommune) De nye vedtægter blev vedtaget, ingen stemte imod.

 

 

Referent

Pierre Schwartz

 

 

Godkendelse af referat

 

 

Dato:_____________Underskrift:____________________

 Dirigent Søren Frederiksen

 

 

 


Dato 2008-02-07

 

Referat Dato 2008-02-07

Referat ordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL

 

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab 2007, budget 2008

4. Nye vedtægter*

5. Indkommende forslag

 1. Nye vedtægter

 2. Skur til opbevaring af græsslåmaskine, telt mm.

6. Valg til bestyrelse

 1. Kurt Pedersen, kasser, ønsker ikke genvalg

 2. Kurt Jespersen, ønsker ikke genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 1. Anette Mortensen

 2. Pierre Schwartz

 3. Valg af revisor

9. Evt.

 

 

1. Valg af

Dirigent, Bjarne Dalsgaard

Referent, Pierre Schwartz

Stemmetæller, Anette Mortensen og Poul Kofoed

 

2. Bestyrelsensberetning

Christina fortalt om:

 1. 2 underkendte generalforsamlinger i 2007

 2. 2 nye bestyrelses medlemmer valgt i stedet for Trolle Mikkelsen og Børge Frydenlund. Her er Christina Gørlyk formand og Lene Bastholm bestyrelsesmedlem

 3. På legeplads er der etableret ny ruchebane og nye fodbolds mål, der mangler dog en del leverancer fra leverandør. Leverandør har varslet prisstigninger og nu har vi valgt leverandør fra.

 4. Vejfest i 2007 var en succes.

 5. Ny sti etableret over/ved legeplads

 

Til dagens generalforsamling tilføjede Christina Gørlyk:

Omdelte nye vedtægter er de forkerte. Nye rigtige tilrettede vedtægter er omdelt på dette møde. Der er væsentlige ændringer ved §8 afsnit 2 vedr. fuldmagter.

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

 

3. Foreningens regnskab 2007, budget 2008

Budget blev fremlagt og gennemgået af kassér.

(Se vedlagt bilag 1)

 

Kommentarer hertil:

Arne Kristensen: Legeplads og tilskud hertil blev vedtaget ulovligt. Anlægsudgifter kan ikke vedtages på generalforsamling iflg. Gældende vedtægter se §12.

På generalforsamlingen kan der kun vedtaget driftsudgifter på budget. Nye anlægsudgifter skal op på en ekstraordinær generalforsamling.

Der opfordres til bestyrelsen at man overholder gældende lov, og kører foreningen herefter.

 

Regnskab 2007 godkendt

Budget for 2008 vedtaget

 

4. Nye vedtægter

Der kunne ikke stemmes om nye vedtægter hvorfor punktet falder fra, da der ikke var nok stemmeberettigede fremmødt.

Dog blev der diskuteret de nye vedtægter og ændringer hertil Fremsendt af Tove og Arne Kristensen, samt Søren Jacobsen.

26 fremmødte og 10 fuldmager giver 36 stemmer, der skal være mindst 2/3 af 67 (altså 45) stemmeberettigede tilstede for vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen blev opfordret til at tage hensyn til/kigge på de indkomne forslag ved ny udarbejdelse af nye vedtægter. Bestyrelsen vil arbejde herpå.

Nye vedtægter bliver snarest fremsendt og sat til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

 

5. Indkommende forslag

 1. Nye vedtægter, blev diskuteret med der var ingen afstemning da der ikke var nok stemmeberettigede (se også noter ovenfor vedr. punkt 4)

 2. Skur til opbevaring af græsslåmaskine, telt mm., vedtaget at Christina Gørlyk finder et egnet skur. 26 stemte for + 10 fuldmagter, ingen stemte imod.

 3. Forslag om vejbump blev præsenteret (Harboe var dog ikke selv tilstede). Der blev stemt om vejbump, her stemte 10 for + 1 fuldmagt, 12 imod. Bestyrelsen arbejder dermed ikke videre med dette forslag.

 

6. Valg til bestyrelse

a. Kurt Pedersen, kasser, ønskede ikke genvalg. Her blev der ikke valgt nogen, posten står derfor stadig åben. Eksisterende regnskab (er) er overleveret til bestyrelsesformanden Christina Gørlyk.

b. Kurt Jespersen, ønskede ikke genvalg. Pierre Schwartz blev valgt, ingen stemte imod

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 1. Anette Mortensen, Anette Mortensen modtog genvalg

 2. Pierre Schwartz, Pierre Schwartz indgik som bestyrelses medlem, der blev ikke valgt nogen ny suppleant, posten som suppleant står stadig åben.

 

8. Valg af revisor, Knud Kristensen blev genvalgt som revisor, ingen stemte imod.

 

9. Evt.

Jens Andersen havde fremsendt forslag til dagsorden. Disse var dog ikke kommet frem til bestyrelsen pga. fejl i mail (hjemmeside). Men der blev diskuteret regler for græsslåning. Bestyrelsen kigger på forslaget.

 

 

Godkendelse af referat

 

Dirigent Bjarne Dalsgaard

 

Underskrift og dato

 

Bilag 1 Regnskab og budget (ligger i vores protokol og er omdelt til alle husstande i bo-vel)

 

 

 


Dato 2008-01-15

 

Uddelt den 15. januar 2008

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00 i Byhuset

 

Dagsorden

 

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab 2007, budget 2008

4. Nye vedtægter*

5. Indkommende forslag

Nye vedtægter

Skur til opbevaring af græsslåmaskine, telt mm.

6. Valg til bestyrelse

 a. Kurt Pedersen, kasser, ønsker ikke genvalg

 b. Kurt Jespersen, ønsker ikke genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 a. Anette Mortensen

 b. Pierre Schwartz

8. Valg af revisor

9. Evt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

*Vi opfordrer alle til at møde op. Der kræves 2/3 af medlemmerne repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt, for at de nye vedtægter kan godkendes. Sker nødvendigt fremmøde ikke, vil der efterfølgende blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.Her kan de nye vedtægter godkendes uanset antal fremmødte (iflg. Paragraf 12 i eksisterende vedtægter).

 

Vi har haft advokat John Sejlø, Skibby, til at gennemgå de nye vedtægter for, at sikre, at de er i overensstemmelse med god praksis og de nødvendige rettelser er foretaget. John Sejlø vil være til stede ved generalforsamlingen og besvare evt. spørgsmål.

 

Bilag til denne indkaldelse

-Nye vedtægter til afstemning

-Jobannonce

-Regnskab 2007 – Bliver omdelt efterfølgende

 

 

På vegne af Grundejerforeningen BO-VEL

 

Christina Gørlyk

 


Dato 2007-05-24

 

Referat fra den Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL Tirsdag den 3. April. 2007 kl. 19.00 i Byhuset. 

1. Valg af dirigent Visti Vegge, referent Pierre Schwartz og stemmetæller Jens Andersen

2. Generalforsamlingen er indkaldt behørigt og rettidigt, lovligt.

3. Bestyrelsens beretning ved formand Trolle Mikkelsen:

a. Første behandling af nye vedtægter har fundet sted.

b. Lejepladsen er blevet ryddet, nedrivning, affald brændt eller fjernet.

c. Opbevaring af græsslåmaskine og græsslåning ved Michael, Bovelgårdsvej 30.

d. Aase Jørgensen har sikret et tilskud på 25.000,- fra Lejre kommune til vores lejeplads

e. Christina/Christina i lejepladsudvalget har sikret at step 1 i udbygning af lejepladsen er gennemført.

f. Stubbefræsning i vejrabatter er udført. Beskæring af træer ved gartner sker senere, er bestilt.

g. Vej rabatterne skal være ryddet. Der må ikke henstå skrald, biler, både eller andet i længere tid. Byggematerialer og andre tilkørte ting kan opbevares i max 14 dage på rabatter.

h. Snerydning sker ikke af Lejre kommune, selv om at det er Lejre kommune der ejer vejene. Der opfordres til yderlig dialog med kommunen herom.

4. Foreningens regnskab 2006, budget 2007 (se bilag nedenfor). regnskab er godkendt, incl.. budget. Kontingent for 2007 bliver på 1.900,- pr husstand.

5. Indkomne forslag

a. Nye vedtægter til afstemning. Dette kunne ikke ske, da fremmøde ikke var over 2/3 af husstandene i foreningen.

b. Forslag til ny sti over legeplads pris 27.600,- blev vedtaget

c. Ansøgning om penge til legeplads 50.000,- i 2007 blev vedtaget.

d. (evt. indkomne forslag) Anne Marie Olsen stillede forslag om forbud mod langtidsparkering på rabatter og vej, dette blev vedtaget. Det er op til bestyrelsen at forsøge/prøve at få dette gennemført.

6. Valg til bestyrelse

a. Trolle Mikkelsen formand, ønskede ikke genvalg, Christina belv valg som ny formand.

b. Børge Frydenlund, ønskede ikke genvalg, Lene Bastholm blev valgt

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

a. Anette Mortensen blev valgt

b. Pierre Schwartz blev valgt

8. Valg af revisor Knud Christensen blev valgt

Evt.Der blev indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling den torsdag 19. April kl. 19:00 i Byhuset. Her kan de nye vedtægter godkendes/afvises uanset antal fremmødte (iflg. paragraf. 12 i eksisterende vedtægter).

 

Referent                 Dirigent

Pierre Schwartz      Visti Vegge

 

Formand for BO-VEL

 

Trolle Mikkelsen

www.BO-VEL.dk

 

 

 


Dato 2007-04-24

 

Referat fra den Ekstraordinære Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VELTorsdag den 19. April. kl. 19.00 i Byhuset. 

1.Valg af dirigent Visti Vegge, referent Pierre Schwartz

2.Generalforsamlingen er indkaldt behørigt og rettidigt, lovligt.

3.Der rejses tvivl fra de fremmødtes side om den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt lovligt. Dirigenten beslutter at tvivlen kommer den tvivlende til gode og aflyser hermed den ekstraordinære generalforsamling

4.Der indkaldes snarest til ny ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldelse bliver husstandsomdelt.

P.b.v

Trolle Mikkelsen

 

Referent                Dirigent

Pierre Schwartz     Visti Vegge

 

Formand

Trolle Mikkelsen Dato 20 April 2007

 

Indkalder hermed til Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 19/4-07 kl. 19.00 I Byhuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse vedtægter.

3. Ved godkendelse af vedtægter.

4. Valg af bestyrelsesmedlem.

 

P.b.v

Trolle Mikkelsen

 

 


Dato 2007-04-24

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag 22. Maj 2007 kl. 19.00 I Byhuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af vedtægter.

 

P.b.v

Trolle Mikkelsen

 

Bestyrelsen blev forhindret i at afholde lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling den 19. April 2007. Derfor indkaldes der nu til denne nye ekstraordinære generalforsamling den 22 maj 2007.

Bestyrelsen har konstateret 2 fejl i de nye vedtægter forelagt på den ordinære generalforsamling den 3. April 2007.

Disse fejl er nu rettet i vedlagte nye vedtægter, der er til afstemning på denne indkaldte nye ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 2. Foreningens formål: afsnit 2. Her er der ændret

Fra:

Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på samtlige medlemmers grunde

Til:

Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på de 2 fælles grunde (Matrikel nr. 2AN & 2AO),

§ 4. Kontingent: afsnit 2. Her er der ændret
Fra:

Rykkergebyr for kontingent indbetaling er fastsat til Kr.100,-
Til:

Rykkergebyr for kontingent indbetaling er fastsat på generalforsamlingen.
 

 

Nedenstående vedtægter er tilrettet og til afstemning 22. Maj 2007

Foreningsvedtægter for Grundejerforening BO-VEL

15. Maj 2007

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er: BO-VEL Grundejerforening og dens hjemsted er i Lejre Kommune, Gershøj

 

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder også fællesskabsfremmende aktiviteter medlemmerne indbyrdes, overfor offentlige myndigheder, overfor fælles opgaver og i det hele optræde på medlemmernes vegne i tilfælde, hvor de fælles grundejerinteresser skal imødeses. Og derunder at tilvejebringe de fornødne midler til allerede afholdte og fremtidige udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads samt nødvendig ledningsnet inkl. kloakanlæg mv., hvor henvises til deklarationen tinglyst 7/11 1967 på de pågældende ejendomme (Matrikel nr. 2AN & 2AO).
Endvidere sørger foreningen for god orden opretholdelse på det udstykkede areal. Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på de 2 fælles grunde (Matrikel nr. 2AN & 2AO), for så vidt angår skridt af fælles interesse med hensyn til vej, kloak, vand, el- og andre ledningsanlæg og andre byggemodningsudgifter, jfr. overfor, renovationsudgifter m.v.
Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på vej og andre fælles arealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvaret alle skatter og afgifter vedrørende disse, arealer, jfr. før nævnte deklaration 

 

§ 3. Medlemmer:
Medlemmer af foreningen er alle nuværende og tilkommende ejer af parceller, der udstykkes fra Matr. Nr. 2q og 2i, Gershøj by og sogn.
Ejer af nærliggende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af Lejre kommune ikke rejser indsigelse, optages som medlemmer.

 

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af den siddende bestyrelse, i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget for perioden.
Rykkergebyr for kontingent indbetaling er fastsat på generalforsamlingen.
Er et medlem i restance til foreningen, kan de pågældende beløb ad retlig vej inddrives.
Ingen medlemmer kan gøre krav på foreningens formue ved ophørt medlemskab.

 

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler opbevares på bankkonto, girokonto eller kontant.
 

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år senest i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
 

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Der gives 1 stemme pr parcel/husstand.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget, uden hensyn til de fremmødtes antal.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling,
jf. § 14.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne.
stk. 2. For at en sådan sag skal kunne behandles, må mindst 2/3 af de opfordrende give møde på den ekstraordinære generalforsamling.
stk. 3. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 8 dages varsel.
stk. 4. Bestemmelserne for den ordinære generalforsamling finder tillige anvendelse for den ekstraordinære generalforsamling for så vidt de ikke strider mod forholdets natur.
 

§ 10. Protokol
Over forhandlingerne på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling føres en protokol hvori også bestyrelsesmøder refereres. 

 

§ 11. Bestyrelse
stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,og kasserer. Sekretær udpeges af bestyrelsen.
stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår på lige årstal og 3 på ulige.
stk. 3. Genvalg kan finde sted.
stk. 4. Såfremt der mellem 2 ordinære generalforsamlinger afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen, tiltræder suppleanten.
stk. 5. Så ofte forholdene kræver det, skal der afholdes bestyrelsesmøde; ligeledes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Suppleanter kan deltage i bestyrelses møder men har ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder.
stk. 7. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans forfald næstformandens) stemme afgørende.
stk. 8. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved møderne og besørger de skriftlige arbejder efter formandens anvisning.
stk. 9. I det første bestyrelsesmøde i året, der skal holdes senest 15. februar, skal kassereren forelægge årsregnskabet for det forløbne år.
stk. 10. Med bestyrelsens bemærkninger fremsendes regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer.
 

§ 12. Bestyrelsens myndighed.
stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende.
stk. 2. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.
Stk. 3 Ved større projekter end en beløbsramme på 50.000,- Dkr., skal dette bifaldes af medlemmer ved simpelt flertal på den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen oparbejder en kapital på Kr. 100.000,- Dkr. Bestyrelsen har bemyndigelse til at gennemfører enkeltprojekter optil en beløbsramme af Kr. 50.000,- Dkr.
stk. 4. For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning hæfter medlemmer principalt pro rata, subsidiært solidarisk.
stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet, sagkyndig bistand til fremme af foreningens formål.
stk. 6. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, også bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen. Et sådant udvalg kan kun foretage indstillinger til bestyrelsen.
stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, med mindre generalforsamlingen under hensyn til arbejdets omfang bestemmer andet.
stk. 8. Skulle et bestyrelsesmedlem udtræde af foreningen, blive umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, bortfalder bestyrelseshvervet, og suppleanten tiltræder og virker valgperioden ud.

§ 13. Tegningsret
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 

§ 14. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud foreningen: Læger uden grænser.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. Maj 2007
 
Underskrifter og Dato:
 
________________________________
Grundejerforeningens Formand
 
_______________________________________________________________
Grundejerforenings BestyrelsesmedlemGrundejerforenings Bestyrelsesmedlem
 
 
________________________________
Grundejerforenings Bestyrelsesmedlem

 

 


Dato 2007-04-03

 

Referat fra den Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen BO-VEL Tirsdag den 3. April. kl. 19.00 i Byhuset. 

1.Valg af dirigent Visti Vegge, referent Pierre Schwartz og stemmetæller Jens Andersen

2.Generalforsamlingen er indkaldt behørigt og rettidigt, lovligt.

3.Bestyrelsens beretning ved formand Trolle Mikkelsen:

    a.Første behandling af nye vedtægter har fundet sted.

    b. Lejepladsen er blevet ryddet, nedrivning, affald brændt eller fjernet.

    c. Opbevaring af græsslåmaskine og græsslåning ved Michael, Bovelgårdsvej 30.

    d. Aase Jørgensen har sikret et tilskud på 25.000,- fra Lejre kommune til vores lejeplads

    e.Christina/Christina i lejepladsudvalget har sikret at step 1 i udbygning af lejepladsen er gennemført.

    f. Stubbefræsning i vejrabatter er udført. Beskæring af træer ved gartner sker senere, er bestilt.

    g.Vej rabatterne skal være ryddet. Der må ikke henstå skrald, biler, både eller andet i længere tid. Byggematerialer og andre tilkørte ting kan opbevares i max 14 dage på rabatter.

    h. Snerydning sker ikke af Lejre kommune, selv om at det er Lejre kommune der ejer vejene. Der opfordres til yderlig dialog med kommunen herom.

4.Foreningens regnskab 2006, budget 2007 (se bilag nedenfor). regnskab er godkendt, incl.. budget. Kontingent for 2007 bliver på 1.900,- pr husstand.

5.Indkomne forslag

    a.Nye vedtægter til afstemning. Dette kunne ikke ske, da fremmøde ikke var over 2/3 af husstandene i foreningen.

    b. Forslag til ny sti over legeplads pris 27.600,- blev vedtaget

    c. Ansøgning om penge til legeplads 50.000,- i 2007 blev vedtaget.

    d. (evt. indkomne forslag) Anne Marie Olsen stillede forslag om forbud mod langtidsparkering på rabatter og vej, dette blev vedtaget. Det er op til bestyrelsen at forsøge/prøve at få dette gennemført.

6.Valg til bestyrelse

    a.Trolle Mikkelsen formand, ønskede ikke genvalg, Christina belv valg som ny formand.

    b. Børge Frydenlund, ønskede ikke genvalg, Lene Bastholm blev valgt

7.Valg af bestyrelsessuppleanter

    a.Anette Mortensen blev valgt

    b. Pierre Schwartz blev valgt

8.Valg af revisor Knud Christensen blev valgt

 

Evt. Der blev indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling den torsdag 19. April kl. 19:00 i Byhuset. Her kan de nye vedtægter godkendes/afvises uanset antal fremmødte (iflg. paragraf. 12 i eksisterende vedtægter).

 

Referent            Dirigent

Pierre Schwartz Visti Vegge

 

Formand

Trolle Mikkelsen Dato 18 April 2007

www.BO-VEL.dk

 

 


 

Dato 2006-04-30

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 25 april 2006 er ført til protokol

1) Formanden Trolle Mikkelsen bød velkommen. Er var fremmødt 20, heraf 16stemmer + 3 fuldmagter.

2) Dirigent Michael Mortensen

3) Tilskud til ny legeplads blev vedtaget 50.000,-, 16 stemte for

4) Vedtægter, kommentarer hertil, (vedtægterne findes her)

§1 Vedtaget

§2 Henning: det gælder kun for de to fælles grunde. Paragraffen skal præciseres, ordlyden: ”samtlige medlemsgrunde” erstattes af matrikelnumre.

§3 Vedtaget

§4 Rykkergebyr for kontingent indbetaling er fastsættes på generalforsamling, pt. er det Kr.100,-

§5 Vedtaget

§6 Vedtaget

§7 Stemmetæller skal vælges, budget skal indgå under punkt 3.

§8 Arne/Tove: Skriftligfuldmagt skal indgå, max 2 fuldmagter pr fremmødt. Det er kun sager der er på dagsordnen der kan stemmes om.

§9 stk. 3. 14 dages varsel ved indkaldelse, forslag skal indgives med 8 dages varsel

§10 Protokol føres, referater lægges ud på hjemmesiden, de omdeles ikke. Protokol forefindes hos formanden, underskrevet af dirigenten.

§11 Vedtaget

§12 Tove/Arne: stk. 3. Beløbsrammevedtaget til 50.000 for enkelt projekter. (14 stemte for,2 stemte imod)

§13 Vedtaget

§14 Vedtaget

 

Referatet er underskrevet af dirigent Michael Mortensen 30. April 2006

 

 

 


Dato 2006-04-20

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Tidligere indkaldelse: 

 

 Grundejerforeningen BO-VEL

 Gershøj

 

Tidligere indkaldte Ekstraordinær Generalforsamling

 Mandag den 10/4kl. 19.00 er aflyst

 

Der indkaldes til ny Ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag den 25/4kl. 19.00 i Byhuset.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Godkendelse af tilskud til legeplads.

 3. Fremlæggelse af vedtægter

 

 

Vedlagt denne indkaldelse er forslag til vedtægtsændringer

Husk flishugning lørdag den 22. April 2006

 

P.b.v.

Trolle Mikkelsen

 

 

www.BO-VEL.dk

 

 


Dato 2006-03-14

 

Referat for Grundejerforeningen BO-VEL Ordinære generalforsamling 14. Marts 2006 kl. 19:00 i Byhuset

 

 

Udleveret dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Foreningens regnskab 2005, budget 2006

 4. Indkomne forslag

  1. Bestyrelsen fremlægger første gangs vedtægtsændringer, vedlagt denne indkaldelse

  2. Hjemmeside for foreningen

  3. Forretningsgang vedrørende regnskab ved vejfester, vedlagt denne indkaldelse

  4. Ansøgning om økonomisk støtte til lejeplads, se vedlagt ansøgning

 5. Valg til bestyrelse

  1. Kurt Jespersen, modtager genvalg

  2. Kurt Pedersen, modtager genvalg

 6. Valg af bestyrelsessuppleanter

  1. Anette Mortensen

  2. Pierre Schwartz, modtager genvalg

 7. Valg af revisor

 8. Evt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen

Flishugning Lørdag den 22 April 2006

 


Dato 2006-03-15

 

Referat:

 

Dagsorden og punkter vises på lærred via lys kanon, under alle punkter. Ligesom der er uddelt indkaldelser og forslag i papirform.

Formanden byder velkommen

 

Kasserer Kurt Petersen:

Ud af 67 stemmeberettigede (parceller)er fremmødt 33 stemmeberettige + 4 fuldmagter i alt 37 stemmer

 

Punkt 1:

Dirigent valg: Visti

 

Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Der bliver udset to stemmetællere Gurli og Bjarne

Referat tages af Pierre

 

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning 2005.

 1. Der fortælles kort om vejbelysningsprojektet, der nu er færdiggjort.

 2. Medlemmerne anmodes om at holde rabatter fri for biler, både, campingvogne mm.

 3. Kommunen har udsted retningslinier for hegn i området, der anmodes at man lever op til disse krav.

 4. Regelsæt, vedtægter skal være up-to-date, der kommer oplæg til nye vedtægter, der skal erstatte de ”forældede” love fra 1967.

 5. Legepladsen skal ryddes i år, Christian kommer med nyt forslag til lejepladsen senere

 6. Bramsnæs (læs Lejre) kommune er kontaktet for at besigtige stier/fortove/veje for udbedring af huller mangler, dog haves der pt. Ingen penge til dette, men der vil ske en besigtigelse i år.

 

Der er ingen indsigelser mod formandens beretning.

Beretningen er godkendt.

 

Punkt 3:

Regnskab og budget

 • Kasserer Kurt Petersen gennemgår regnskabets for 2005 i punkt form, ligeledes foreløbigt budget for 2006.

 • Spørgsmål rejses om øget udgift til græsslåning (10.000,-), her svares at der pt. ikke er nogen til at slå græs, så man garderer sig. Bestyrelsen modtager gerne henvendelser fra nogen der vil gør det.

 

Der er ingen indsigelser mod regnskabet 2005 og budget 2006

Regnskabet er godkendt.

 

Punkt 4:

Indkomne forslag

  1. Bestyrelsen fremlægger første gangs vedtægtsændringer, vedlagt denne indkaldelse

  2. Hjemmeside for foreningen

  3. Forretningsgang vedrørende regnskab ved vejfester, vedlagt denne indkaldelse

  4. Ansøgning om økonomisk støtte til lejeplads, se vedlagt ansøgning

 

Punkt 4a:

Bestyrelsen fremlægger første gangs vedtægtsændringer, vedlagt denne indkaldelse

 • Nye vedtægter gennemgås, hvor der er lavet ændringer/tilføjelser, af bestyrelsen, til et sæt ”standard” vedtægter fundet på Internettet. Bestyrelsen spørger til ændringsforslag/debat om disse.

 • Ib Thorup har fremsendt skriftlige ændringsforslag til de nye vedtægter. Der udløses spredt debat om skriftlig afstemning fremover til alle vedtagelser. Hvordan man kan, eller om man skal afstemme ved alm. håndsoprækning. Der gives udtryk for at man bør møde op på generalforsamling for at afgive sin mening/stemme (Anette), også for debattens skyld. Ligesom der udtrykkes bekymring for administration af en skriftlig afstemning før generalforsamling eller efter ved referat af punkter (Bjarne/Trolle/Henning/Bestyrelsen). Hjemmeside nævnes også som mulig idee til nye forslag/referater etc (Jens).

 • Ib’s forslag om afskaffelse af håndsoprækning går til afstemning

  • JA: 11 stemmer

  • NEJ: 24 stemmer

  • BLANK: 1 stemme

  • MANGLER 1 stemme

  • IALT 37 stemmer, forslaget er forkastet

 • §8 Vedtægtsændringer eller ændringer af forenings formål bør kræve at mindst 2/3 af stemmeberettige stemmer herfor, og ikke blot 2/3 af de fremmødte til en generalforsamling.

 • §12 STK 3: Et ”rådighedsbeløb” for foreningens aktiviteter, hvor stort skal et sådan beløb være? 200.000,- er for meget. Kapital bør bygges op til et vist niveau og rådigheden bør ikke være større en som så (Bjarne). Bestyrelsen bør komme med et nyt forslag. Kontingent bør sættes op så kapital kan opbygges (Henning).

 • §12 STK 4. Diskussion om hvorvidt parceller skal hæfte for foreningens ”udskejelser/fejl/udbedringer” (Lene). Jurist bør kigge på dette punkt (Trolle). Se tillige i de gamle ”Love” §6, her kan findes inspiration der dækker dette (? Dame)

 • §12 STK 5: Hvorledes med tinglysningen? Jurist bør kigge på dette punkt (Trolle)

 • §4 Kontingent: Generalforsamlingen bær fastsætte efter budget, ikke kun bestyrelsen. Bestyrelsen kan komme med forslag herfor i henhold til fremlagt budget.

 • §11 Der skal være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen (5).

 

Bestyrelsen retter til i de foreslåede vedtægter og der indkaldes inden for 1 måned til ekstraordinær generalforsamling, hvor nye vedtægter disse på ny behandles.

 

Punkt 4b:

Hjemmeside for foreningen

Hjemmeside www.bo-vel.dk oprettes. Her skal formål og vedtægter, indkaldelser, regelsæt for hjemmesiden og andet væsentligt for foreningen stå. Referater lægges kun ud efter godkendelse af dirigenten.

Pris (incl moms)

 Oprettelse ca. 400 kr, engangsudgift

 Drift ca. 150-200 kr i årlig leje

 

Punkt 4c:

Forretningsgang vedrørende regnskab ved vejfester, vedlagt denne indkaldelse

Skriftlig afstemningsresultat af 3 forslag A, B, C

A: 4 stemmer

B: 24 stemmer

C: 7 stemmer

D: 2 mangler

 IALT 37 stemmer

 

Der blev vedtaget:

 • Punkt B: BO-VEL afholder udgifter til telt, stole og borde samt en underskuds garanti til afholdelse af vejfest.

 

Garantiens størrelse blev ikke fastsat, men bestyrelsen kunne gøre indsigelser mod den, hvis den blev vurderet for ”stor”. Der blev opfordret til at vejfesten burde kunne ”hvile i sig selv” (ikke give underskud) (Trolle)

 

Punkt 4d:

Ansøgning om økonomisk støtte til lejeplads, se vedlagt ansøgning

Vi vil gerne ansøge om 50.000,- til opstart af nyetablering af legepladsen.

Oplægget er vedlagt og løsningsforslag og handlingsplan vil følge.

 

Med venlig hilsen

 

Christina Sørensenog Christina Gørlyk

Bovelgårdsvej 3Gershøjgårdsvej 25

 

Lege pladsen blev præsenteret som en 4-trins raket, der kunne udvikles over en årrække. Total pris var 205.000,- for hele projektet. Der vil blive søgt tilskud fra fonde og kommunen til legepladsen. Den eksisterende legeplads skal rives ned i år, og det er en betingelse for projektet at ”grunden” er klar til ny opbygning(Christina).

 

Vandværkets formand (Bjarne) gjorde opmærksom på at man skal udvide vandværket, og at der vil forekomme en del gravearbejde, hvor den nye legeplads tænktes placeret (der hvor den gamle også ligger). Derfor skal den nye legeplads flyttes til området ved/på boldbanerne, den anden side af stien.

 

Forslaget blev bifaldet med klapsalve, der var ingen afstemning.

Legepladsen er vedtaget.

 

Punkt 5:

Valg til bestyrelse

 

Kurt Petersen modtog genvalg

 

Lene Bastholm stillede op som ny bestyrelses kandidat mod Kurt Pedersen (ikke personlig modkandidat, Lene)

Skriftlig afstemningsresultat:

 18 stemmer for Kurt Petersen

 17 stemmer for Lene Bastholm

 2 blanke

 IALT 37 stemmer

 

Kurt Jespersen, modtog genvalg

Kurt Pedersen, modtog genvalg

Punkt 6:

Valg af bestyrelsessuppleanter

Anette Mortensen, modtog genvalg

Pierre Schwartz, modtog genvalg

 

Punkt 7:

Valg af revisor

Claude var på valg, anden kandidat stillede også op, Knud Kristensen

Skriftlig afstemningsresultat

 12 stemmer for Claude

 21 for Knud Kristensen

 2 Blanke

 2 Mangler

 IALT 37 stemmer

 

Knud Kristensen blev valgt som ny revisor

 

Punkt 8:

Evt.

Der føres ikke referat heraf

 

 

På Grundejerforeningen BO-VEL’s ordinære generalforsamlingens vegne:

 

Referent og suppleant for BO- VEL

 

 

__________________________________________

Pierre Schwartz

Dato 2006-03-15

Dirigent for BO-VEL

 

 

__________________________________________

Visti Vegge

Dato 2006-03-15

Formand for BO-VEL

 

 

__________________________________________

Trolle Mikkelsen

Dato 2006-03-15